life-retire

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อการเกษียณ

เมืองไทยประกันชีวิต

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย :  20 ปี – 55 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
 4. การพิจารณารับประกันภัย – การตรวจสุขภาพ  : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ *การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯ กำหนด – การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ :  100% ของทุนประกัน ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์ – ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ :  อัตราเบี้ยประกันภัยสูง
 5. พิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 30 ปี – 58 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 3. พิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
 4. ไม่มีการตรวจสุขภาพ
 5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-50 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 5. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-50 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 5. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-50 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 5. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 55-70 ปี
 2. การชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
 3. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
 4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-55 ปี
 2.  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 5. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : ครบอายุ 59 ปี
 3. อายุที่รับประกันภัย :  20  – 50 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  200,000 บาท
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

เอกสารประกอบการทำประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

*เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่ผู้เอาประกัน และผู้รับผลประโยชน์ ต่างนามสกุล หรือผู้เอาประกันเป็นเด็ก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผูัรับผลประโยชน์