life-protect

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แบบคุ้มครอง

เมืองไทยประกันชีวิต

ความคุ้มครองสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์!
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทแบบเหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

เก็ทง่าย ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น
ด้วยการเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันให้ถูกลง

 1.  อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
 2.  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท *จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 3.  การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การพิจารณารับประกันภัย 
  • การตรวจสุขภาพ
  • การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ
  • ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ
 5. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ  99  ปี
 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20  ปี
 3. อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  200,000  บาท
 5. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท *จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การพิจารณารับประกันภัย 
  • การตรวจสุขภาพ
  • การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ
  • ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ
 5. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 1.  ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10  ปี
 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10  ปี
 3. อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  150,000  บาท
 5. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15  ปี
 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 15  ปี
 3. อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  150,000  บาท
 5. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20  ปี
 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 14  ปี
 3. อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  150,000  บาท
 5. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการทำประกันชีวิตแบบคุ้มครอง

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

*เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่ผู้เอาประกัน และผู้รับผลประโยชน์ ต่างนามสกุล หรือผู้เอาประกันเป็นเด็ก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผูัรับผลประโยชน์