insure-fire

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย

ธนชาติประกันภัย

ประกันรักบ้าน MY CONDO
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทรัพย์สินผู้อื่นถึง 500,000 บาท
  • คุ้มครองการโจรกรรมสูงสุด 100,000 บาท
  • ค่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย
  • สิทธิพิเศษบริการ Home Services

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในฐานะเจ้าบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยคุ้มครอง 6 หมวด ภายใต้กรมธรรม์มาตรฐาน 4 ฉบับ
  • หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน 1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI) 1.4 ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติได้แก่ ภัยลมพายุ/ ภัยแผ่นดินไหว/ ภัยลูกเห็บ/ ภัยน้ำท่วม
  • หมวดที่ 2 การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด
  • หมวดที่ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
  • หมวดที่ 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

เอกสารประกอบการทำประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน