insure-motercycle

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถจักรยานยนต์

ประกันรถยนต์ ประเภท 3 รถจักรยานยนต์

วิริยะประกันภัย

 • ขนาดไม่เกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 1,897.42 บาท
 • ขนาดเกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 2,011.51 บาท
 • ขนาดไม่เกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 2,524.59 บาท
 • ขนาดเกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 2,707.39 บาท
 • ขนาดไม่เกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 3,070.45 บาท
 • ขนาดเกิน 110 ซี.ซี. – อัตราเบี้ยประกันภัย 3,256.93 บาท

ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

วิริยะประกันภัย

 1. คุ้มครองรถจักรยานยนต์สูญูหายทั้งคัน จากภัยโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
  (บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของปีที่กิดอุบัติเหตุ)
 2. รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายสภาพสิ้นเชิง เสียหายเกิน 60 % ของทุนประกันภัยปีที่ 1 และค่าเสียหายเกิน 80% ของทุนประกันปีที่ 2 และทุนประกันปีที่ 3 จากอุบัติเหตุเฉี่ยว ชน
  (บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของปีที่เกิดอุบัติเหตุ)

ระยะความคุ้มครอง 1 ปี – เบี้ยประกันภัย 900 บาท
ระยะความคุ้มครอง 2 ปี ควบ – เบี้ยประกันภัยรวม 1,500 บาท
ระยะความคุ้มครอง 3 ปี ควบ – เบี้ยประกันภัยรวม 2,000 บาท

เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ